logo DivotiKids

Moje konto

Regulamin Sklepu Internetowego Divotikids.pl

Obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku

I. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem https://divotikids.pl prowadzony jest przez firmę Divoti Sławomir Kaźmierski z siedzibą w Komornikach 62-052 przy ulicy Kasztanowej 28,(dalej jako Divoti Sławomir Kaźmierski, Sprzedawca lub Divotikids) wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP 6172122525,  oraz REGON 365440420. e-mail biuro@divoti.pl, nr telefonu: +48888209870

II. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu https://divotikids.pl są przetwarzane przez Divoti Sławomir Kaźmierski z siedzibą w Komorniki 62-052 przy ul. Kasztanowej 28.
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Komputronik realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w  polityce prywatności.
III. Ceny
 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://divotikdis.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
IV. Zamówienia
 1. Sklep internetowy https://divotikids.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.divotikids.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.divotikids.pl kierowane przez Divoti Sławomir Kaźmierski do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://divotikids.pl, telefonicznie pod numerem wskazanym na stroniehttps://divotikids.pl, za pośrednictwem poczty email z domeną @divotikids.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Divoti Sławomir Kaźmierski.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłano” lub „zrealizowany”.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 499 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 7. Realizacja zamówienia jest ograniczana do terytorium do Rzeczypospolitej Polski. Dostawa jest możliwa tylko dla klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polski.
V. Dostawa
 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.divotkids.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu przekazania towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i przygotowanie towaru do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, na który to czas wskazano w pkt 2) poniżej);
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Sprzedawca wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Divoti Sławomir Kaźmierski).
 4. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna)  albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy.
VI. Sposoby płatności
 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • przelewem na rachunek właściciela sklepu Divotikids.pl
   • kartą płatniczą:
    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby firmy Divoti Sławomir Kaźmierski
   • Gotówką lub kartą akceptowaną przez przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.
VII. Opinie w sklepie internetowym
 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
VIII. Zwrot towaru przez konsumenta
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2020.287 z późn. zm., zwanej w dalszej części regulaminu „Ustawą o Prawach Konsumenta”). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularz zwrotu
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego towaru;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie nazwy, określenia przedmiotu i ceny zapłaconej.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 6. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki tj. innych niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany na stronie divotikids.pl. Towar należy odesłać na adres:

  Divoti Sławomir Kaźmierski,
  Kasztanowa 28,
  62-052 Komorniki.

 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2Ustawy o Prawach Konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, stworzona wg zamówienia i na życzenie klienta;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( np. bielizna, dodatki do włosów itp.);
 9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Divoti Sławomir Kaźmierski. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
 10. Sprzedawca nie stosuje polityki towarów zastępczych. Jest to jednak możliwe po wcześniejszym ustaleniu i za pisemną zgodą obu stron ( kupujący i sprzedawca).
 11. Postanowienia pkt. VIII niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
VIIIa. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami

Divoti Sławomir Kaźmierski nie przyjmuje zwrotów produktów od Klientów niebędących konsumentami.

IX. Gwarancja i rękojmia
 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy DivotiKids (Divoti Sławomir Kaźmierski) z siedzibą w Komornikach a Klientami.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym mogą być objęte 2 letnią gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora towaru.
 4. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta względem sklepu internetowego divotikid.pl wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, DivotiKids rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące gwarancji.
 7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny, zwrot ceny częściowej.
 8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 9. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Divoti Sławomir Kaźmierski; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Sprzedawcy lub producenta towaru; w przypadku umyślnego uszkodzenia towaru.
 10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Sprzedawca stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, firma poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Divoti Sławomir Kaźmierski.
 11. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.
 12. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.
 13. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach DivotiKids zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
 14. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe wyłączenie dotyczy także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
 15. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.
 16. Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 17. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i/lub z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.
X. Procedura reklamacji
 1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
  1. roszczeń z tytułu gwarancji,
  2. roszczeń z tytułu rękojmi.
 2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez DivotiKids oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy wada nie nastąpiła z winy klienta.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu:
  1. 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi i z wyłączeniem odstąpienia od umowy sprzedaży
  2. 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności naprawy wadliwego towaru lub jego części okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, DivotiKids niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje Divoti Sławomir Kaźmierski
 6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach procedury reklamacyjnej:
  • klient dostarcza towar we własnym zakresie do siedziby firmy Divoti Sławomir Kaźmierski za pośrednictwem dostępnych kanałów takich jak Poczta Polska, Kurier, Paczkomat, bądź osobiście. Sprzedawca nie respektuje i nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Towar należy odesłać na adres:
   Divoti Sławomir Kaźmierski, ul. Kasztanowa 28, 62-052 Komorniki.
 8. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 9. DivotiKids rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.
 10. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, DivotiKids może żądać zwrotu kosztów przesyłki.
XI. Postanowienia końcowe
 • W kontaktach z klientem, DivotiKids korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat, formularz kontaktowy).
 • DivotiKids ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 • Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w odniesieniu do sprzedaży hurtowej, w uzasadnionym przypadku, w szczególności z uwagi na konieczność zapewnienia równego dostępu klientów do towarów o ograniczonej dostępności oraz biorąc pod uwagę zerwane łańcuchy dostaw towarów, Divoti Sławomir Kaźmierski może odmówić podmiotowi niebędącemu konsumentem sprzedaży określonego produktu
 • Sprzedawca, właściciel sklepu https://divotikids.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2020.1706).
 • Divotikids Sławomir Kaźmierski wskazuje następujący:
  1. Adres przedsiębiorstwa: Divotikids Sławomir Kaźmierski, Komorniki 62-052, ul Kasztanowa 28
  2. Adres poczty elektronicznej: biuro@divotikids.pl
  3. Numer telefonu: +48 601 428486

  pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Divoti Sławomir Kaźmierski – właściciele sklepu internetowego divotikids.pl

 • W rozumieniu art. 30 ust. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Divoti Sławomir Kaźmierski nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego divotikids.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Microsoft Edge w najaktualniejszej dostępnej wersji z obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  2. Mozilla Firefox w najaktualniejszej dostępnej wersji z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 • Firma Divoti Sławomir Kaźmierski nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK:
  https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480
  W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.
 • Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza uzgodnienie warunków terminu obniżenia podstawy opodatkowania VAT – w dacie przyjęcia zwrotu towaru od konsumenta, w związku z zwrotem towaru, zgodnie z dyspozycją art. 29a ust. 13 ustawy o ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685).
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://divotikids.pl
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym;
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące towarem);
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno;
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach:
 5. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszego z towarów – w przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony;

a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia wskazanego w lit. a-e powyżej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Divoti Sławomir Kaźmierski Komorniki 62-052, ul Kasztanowa 28 – właściciela sklepu divotikids.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Divoti Sławomir Kaźmierski ul. Kasztanowa 28, Komorniki 62-052 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą towary w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Divoti Sławomir Kaźmierski, ul. Kasztanowa 28, 62-052 Komorniki

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

–    listwa towarów

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)[1]

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić

[1] Zapisy dotyczące konsumentów zawarte w niniejszym formularzu dotyczą także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

Wzór do druku dostępny jest również do pobrania ma stronie: https://divotikids.pl/

Aktualny regulamin sklepu divotikids.pl w formie pliku PDF:

Regulamin sklepu internetowego divotikids.pl

Archiwalne wersje regulaminu

 • obowiązujący do 31.12.2022