Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Sklepu Internetowego Divotikids.pl

Obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku

I. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem https://divotikids.pl prowadzony jest przez firmę Divoti Sławomir Kaźmierski z siedzibą w Komornikach 62-052 przy ulicy Kasztanowej 28,(dalej jako Divoti Sławomir Kaźmierski, Sprzedawca lub Divotikids) wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP 6172122525,  oraz REGON 365440420. e-mail biuro@divoti.pl, nr telefonu: +48888209870

II. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu https://divotikids.pl są przetwarzane przez Divoti Sławomir Kaźmierski z siedzibą w Komorniki 62-052 przy ul. Kasztanowej 28.
 2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Komputronik realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w  polityce prywatności.

III. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://divotikids.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

IV. Zamówienia

 1. Sklep internetowy https://divotikids.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.divotikids.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  2. uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.divotikids.pl kierowane przez Divoti Sławomir Kaźmierski do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę https://divotikids.pl, telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie https://divotikids.pl, za pośrednictwem poczty email z domeną @divotikids.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Divoti Sławomir Kaźmierski.
 5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłano” lub „zrealizowany”.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 499 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 7. Realizacja zamówienia jest ograniczana do terytorium do Rzeczypospolitej Polski. Dostawa jest możliwa tylko dla klientów, którzy podali adres dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polski.

V. Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym https://divotkids.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (czas ten liczony jest od momentu złożenia zamówienia do momentu przekazania towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu i obejmuje m.in. kompletowanie towaru, wystawienie dokumentu sprzedaży, ewentualną zapłatę ceny, spakowanie paczki i przygotowanie towaru do wysyłki; czas realizacji zamówienia nie obejmuje natomiast czasu dostawy przesyłki po przekazaniu jej przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu, na który to czas wskazano w pkt 2) poniżej);
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Sprzedawca wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Divoti Sławomir Kaźmierski).
 4. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna)  albo paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji, a dla wybranych produktów dokument gwarancyjny producenta. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkodowy.

VI. Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • przelewem na rachunek właściciela sklepu Divotikids.pl
   • kartą płatniczą:
    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby firmy Divoti Sławomir Kaźmierski
   • Gotówką lub kartą akceptowaną przez przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

VII. Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

VIII. Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2020.287 z późn. zm., zwanej w dalszej części regulaminu „Ustawą o Prawach Konsumenta”). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularz zwrotu
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego towaru;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie nazwy, określenia przedmiotu i ceny zapłaconej.
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 6. Koszt zwrotu towaru ponosi konsument. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki tj. innych niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany na stronie divotikids.pl. Towar należy odesłać na adres:
  Divoti Sławomir Kaźmierski,
  Kasztanowa 28,
  62-052 Komorniki.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, stworzona wg zamówienia i na życzenie klienta;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ( np. bielizna, dodatki do włosów itp.);
 9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Divoti Sławomir Kaźmierski. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
 10. Sprzedawca nie stosuje polityki towarów zastępczych. Jest to jednak możliwe po wcześniejszym ustaleniu i za pisemną zgodą obu stron ( kupujący i sprzedawca).
 11. Postanowienia pkt. VIII niniejszego Regulaminu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

IX. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami

Divoti Sławomir Kaźmierski nie przyjmuje zwrotów produktów od Klientów niebędących konsumentami.

X. Odpowiedzialność za towar wobec konsumenta

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w razie braku zgodności towaru z umową zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w zakresie określonym w rozdziale 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Zgłaszając brak zgodności towaru z umową klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy odpowiedzialności o której mowa w ust. 1 powyżej. Jeżeli klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, sprzedawca rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące odpowiedzialności o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Divoti Sławomir Kaźmierski uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi sprzedawca.
 7. Konsument udostępnia sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej;
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 6-powyżej;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3-9;
  5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 11. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w ust. 1-11 powyżej stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

XI. Gwarancja i pozostała odpowiedzialność za towar

 1. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi uregulowanej w przepisach kodeksu cywilnego jest wyłączona.
 2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary zakupione w jego sklepie.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, DivotiKids korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat, formularz kontaktowy).
 2. DivotiKids ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w odniesieniu do sprzedaży hurtowej, w uzasadnionym przypadku, w szczególności z uwagi na konieczność zapewnienia równego dostępu klientów do towarów o ograniczonej dostępności oraz biorąc pod uwagę zerwane łańcuchy dostaw towarów, Divoti Sławomir Kaźmierski może odmówić podmiotowi niebędącemu konsumentem sprzedaży określonego produktu
 4. Sprzedawca, właściciel sklepu https://divotikids.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2020.1706).
 5. Divotikids Sławomir Kaźmierski wskazuje następujący:
  1. Adres przedsiębiorstwa: Divotikids Sławomir Kaźmierski, Komorniki 62-052, ul Kasztanowa 28
  2. Adres poczty elektronicznej: biuro@divotikids.pl
  3. Numer telefonu: +48 601 428486
  pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Divoti Sławomir Kaźmierski – właściciele sklepu internetowego divotikids.pl
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Divoti Sławomir Kaźmierski nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego divotikids.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Microsoft Edge w najaktualniejszej dostępnej wersji z obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  2. Mozilla Firefox w najaktualniejszej dostępnej wersji z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
  4. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 9. Firma Divoti Sławomir Kaźmierski nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK:
  https://divotikids.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym;
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące towarem);
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno;
 4. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach:
 5. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszego z towarów – w przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez czas oznaczony;

a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – po upływie 30 dni od dnia wskazanego w lit. a-e powyżej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. Divoti Sławomir Kaźmierski Komorniki 62-052, ul Kasztanowa 28 – właściciela sklepu divotikids.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Divoti Sławomir Kaźmierski ul. Kasztanowa 28, Komorniki 62-052 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą towary w przypadku odstąpienia od umowy, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: Divoti Sławomir Kaźmierski, ul. Kasztanowa 28, 62-052 Komorniki

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

–    listwa towarów

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)[1]

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić

Wzór do druku dostępny jest również do pobrania ma stronie: https://divotikids.pl/

[1]Zapisy dotyczące konsumentów zawarte w niniejszym formularzu dotyczą także osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

Aktualny regulamin sklepu divotikids.pl w formie pliku PDF:

Może Cię zainteresować:

Jak przebiega procedura zwrotów w sklepie divotikids.pl